CERITA LAIN GUNUNG TERTINGGI DI BANDUNG RAYA


Sasakala Gunung Kendang

Jaman baheula kacaritakeun aya hiji jelema nu ngaran Ki Sutaarga. Ngabogaan maksud hajat bari nanggap wayang. Ari lalakonna nu dipikahayang ku manéhna supaya dipidangkeun, nyaéta lalakon nu paling dipantang ku dalang. Éta lalakon meunang dipidangkeun, tapi teu meunang nepi katamatna. Sabah lamun tamat biasana sok aya kajadian nu teu pikahayangéun.

Jaman dahulu, tersebutlah satu orang bernama Ki Sutaarga yang mempunyai maksud untuk menjelenggarakan hajat/pesta sambil mementaskan wayang. Tokoh utama yang ingin dipentaskan olehnya, yaitu tokoh yang paling diberi pantangan oleh dalang. Jika akhirnya tokoh tersebut dimainkan, tidak boleh sampai tamat. Karena jika sampai tamat, biasanya suka ada kejadian yang tidak diinginkan

Tapi Ki Sutaarga keukeuh peteukeuh hayang nyaho éta lalakon nepi ka tamatna. Pokna kajeun mayaran sakumaha, moal burung dibayar asal éta lalakon dipidangkeun nepi ka tamatna. Pok Ki Dalang sasauran.

Tapi, Ki Sutaarga sangat memaksa ingin tahu cerita tokoh tersebut sampai tamatnya. Pokonya biar bayar berapapun, tidak akan ingkar dibayar asal tokoh tersebut dimainkan/ditampilkan sampai tamat. Lalu, Ki Dalang berkata.

“Heug waé dipidangkeun nepi ka tamatna, asal ongkosna waé dibayar tiheula?”

“Silahkan saja ditampilkan sampai tamat, asal ingkosnya dibayar lebih dulu.”

Teu loba carita, gocrak baé dibayar sapaménta dalang téa, ku Ki Sutaagra téh. Atuh kasurung ku ongkos nu gedé, ger waé ngawayang anu pohara raména. Sindénna nu katelah Nyai Astrakembang, anu hérang méncrang, ceuk barudak ayeuna mah siga enyoy-enyoyan, ngoléar tembang hégar pisan. Atuh panongton daratang ti suklakna ti siklukna. Éstuning ramé pisan aréak-aréakan, nguping sora sindén anu ngagalideng halimpu pisan. Barang lalakon ampir tamat geus deukeut subuh,torojol dua jelema anu maké pakéan saragam upas kabupatén. Éta upas téa nepikeun paréntah Bupati, nu maksudna supaya éta dalang, sindén, para nayaga, katut gamelan sapuratina, dibawa ngadeuheus ka kanjeng Bupati. Cenah ditunggu pisan.

Tidak banyak cerita, segera dibayarkan sejumlah yang diminta Dalang oleh Ki Sutaarga. Karena diiringi oleh ongkos yang sangat besar, acara wayang pun sangat ramai. Sindennya yaitu Nyai Astarakembang yang “bersinar/berkilau”, dilantunkan lagu-lagu yang sangat meriah. Jelas saja, penonton datang berbondong-bondong. Suara penonton bersorak-sorak sangat ramai mendengar suara sinden yang sangat mendayu-dayu. Ketika tokoh hampir tamat ditampilkan menjelang Subuh, tiba-tiba datang dua orang memakai seragam Upas Kabupaten. Kedua Upas ini menyampaikan perintah Bupati, yang bermaksid supaya dalang, sindeng, para nayaga, dan gamelan secukupnya, dibawa menghadap Bupati. Kehadiran mereka sangat ditunggu.

Atuh dalang téh cuh-cih jeung cakah-cikih paparéntah ka batur baturna kudu bébérés. Sarta manéhna bébéja ka Ki Sutaarga téa yén disaur ku Bupati. Kacaturkeun bring arindit diiringkeun ku upas nu duaan ngajugjug ka tempat panglinggihan Bupati. Jalanna lempeng molongpong, éstuning senang pisan leuleumpangan henteu loba sumarimpang. Caritana nu ngalabring téa géus nepi ka nu dijugjug. Breg ngarimpak rareureuh dihareupeun gedong Kabupatén, harita téh géus rék bray-brayan beurang.

Dalang, dengan segera, tanpa basa-basi dan langsung serta-merta memerintahkan ke semua temannya untuk beres-beres. Lalu, dalang pun menceritakan bahwa ia dipanggil Bupati kepada Ki Sutaarga. Diceritakan dengan segera rombongan berangkat diiringi oleh dua Upas yang mengantar ke tempat tinggal Bupati. Jalan sangat kosong melompong sehingga sangat senang bisa berjalan tanpa banyak hambatan. Kemudian nampaklah samar-samar didepan gedung rumah Bupati, ketika itu sudah hampir terang.

Tapi anéh bin ajaib!

Tapi, aneh bin ajaib!

Éta dua Upas teu araya, kabupatén ogé suwung, leungit tampa lebih ilang tampa karana. Sakabéh nu hadir musna teu ngaho kamana leosna. Nu aya sesana ngan gamelan-gamelan téa. Kasur nu digulungkeun urut diuk sindén, kabéh robah ngajadi batu. Tug nepi ka kiwari, nelah gunungna disebut Gunung Kendang.

Kedua Upas tidak ada, Kabupaten juga menghilang, hilang tanpa jejak, tanpa sebab. Semua yang semula ada menghilang tidak tahu kemana perginya. Yang tersisa hanyalah gamelan-gamelan. Kasur yang sudah diguung bekas sinden, semua berubah menjadi batu. Sampai sekarang, gunungnya disebut Gunung Kendang.

Dina mangsa nu geus kaliwat. Dina malem Salasa atawa Jum’ah kaliwon sok aya raraméan siga nu keur hiburan. Sora sindén gagalindeng angin-anginan. Sora panjak nu senggak. Sora gamelan nangnéngnong. Ditempas ku sora kendang, dung plak dung plak, écés pisan. Dipungkas ku sora-sora goong, éar nu surak nu senggak, kakuping ramé pisan.

Pada masa-masa berikutnya, pada malam Selasa atau Jumat Kliwon sering terdengar keramaian seperti sedang ada acara hiburan. Sura Sindeng mendayu-dayu samar-samar tertiup angin. Suara panjak yang senggak, suara gamelan bertabuh, ditempas oleh suara kendang, sangat jelas. Diseling dengan suara gong, terdengar suara yang bergumam, terdengar sangat ramai.

Loba jelema katipu.

Banyak orang tertipu

Ti lembur nu beulah Kidul Gunung Kendang, saperti Cikareo, Bantarpeundeuy, jeung nu séjénna. Nu dek lalajo ngabring, manéhna nyangka aya kariaan di kampung Cibitung. Urang lembur Kaléreun Gunung Kendang, nyangkayénnu nanggap wayang téh di Cikarosea atawa Bantar peundeuy. Burusut nu lalajo ngabring nuju ka beulah Kidul. Dijalan abringan nu ti Kalér jeung nu ti Kidul pasanggrok, terus silih tanya, dimana aya nu kariaan téh. Masing-masing ting polongo, teu aya nu bisa ngajelaskeun. Terus baralik kalayan haténa marurukusunu keuheul ngarasa katipu.

Dari desa di Selatan Gunung Kendang, seperti Cikareo, Bantarpeundeuy, dan lainnya, yang ingin menyaksikan pertunjukan berbondong-bondong, mereka menyangka ada keramaian di Kampung Cibitung. Orang-orang Desa Utara Gunung Kendang, menyangka yang menggelar wayang adalah di Cikareo atau Bantarpeundeuy. Semua yang ingin menonton membludak beriring menuju Selatan. Di jalan, rombongan yang dari Utara dan Selatan bertemu, kemudian mereka saling tanya, di mana keramaian yang ada. Masing-masing saling bertukar pandang, tidak ada yang bisa menjelaskan. Kemudian semua kembali ke desa masing-masing dengan hati yang sedikit kesal karena merasa tertipu.

Kaanéhan Gunung Kendang nyaéta balatak batu-batu nu siga kendang, goong, anggél, guguling, jeung gulungan kasur. Anu siga gulungan kasur réana aya opat bélas, anu nangtung anu ngedéng. Anu siga guguling panjangna hiji satengah méter. Gunung Kendang ayana di Désa Sukamukti Kacamatan Cisompét Kabupatén Garut, dikomplék Kahutanan nu katelah Blok Jagasatru.

Keanehan Gunung kendang yaitu banyak sekali berserakan batu-batu yang seperti kendang, gong, bantal, guling, dan gulungan kasur. Yang menyerupai gulungan kasur banyaknya ada empat belas baik yang berdiri tegak atau sedikit miring. Yang menyerupai guling panjangnya setengah meter. Gunung Kendang berada di Desa Sukamukti, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, di dalam komplek Kehutanan yang dikenal dengan Blok Jagasatru dan Desa Neglasari, Kecamatan Kertasati, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Disusun ku: Warjita, saparakanca – Disbudpar Garut

Sumber lainnya:

https://www.facebook.com/riizmottnuuecuaiiankaacualllamuanyakkhh/posts/1082796778414065

http://sunda.garutkab.go.id/pub/static_menu/detail/caritarahayat_gunungkendang


About Dya Iganov

Penyuka traveling, tidak hanya mendaki gunung, tapi juga touring, rafting, explore, city tour, kemping ceria, susur pantai, dll

Leave a comment